Sri krishna premi anna wikihow

Swami Jayadevar Discourse by Sri Sri Premi Anna

P: vadasi yadi kincidapi danta ruci hardlyudI haratu dara timiram ati ghOram sphurada dhara shIdhavE tava vadana candramA rOcayatu lOcana cakOram

C: priyE cArushIlE priyE carushIlE munca mayi mAnam anidAnam sapadi madanAnalO dahati dEhi mukha kamala madhupAnam

1: satyamEvAsi yadi sudati mayi kOpinI dEhi khara nakhara ghAtam ghaTaya bhuja bandhanam janaya radakhaNDanam yEna vA bhavati sukha jAtam

2: tvamasi mama jIvanam tvamasi mama bhUSaNam tvamasi mama bhava jaladhi ratnam bhavatu bhavatIha mayi satatam anurOdhinI tatra mama hrdayam ati yatnam

3: nIla naLina nAbhamapi tanvi tava lOcanam dhArayati kOkanada rUpam kusuma sharabANa bhAvEna yadi ranjayasi krSNam idam Etad anurUpam

4: sphuratu kucakumbhayOrupari maNI manjariI ranjayatu tava hrdaya dEsham rasatu rasanAbhi tava ghana jaghana maNDalE ghOSayatu manmatha nidEsham

5: sthala kamala bhanjanam mama hrdaya ranjanam jaanita rati ranga para bhAgam bhaNam asrNavANi karavANi caraNadvayam sarasa sadalaktaka sarAgam

6: smara garaLa khaNDanam mama shirasi maNDanam dEhi pada pallavam udAram jvalati mayi dAruNO madana kadanAnalO haratu tadupAhita vikAram

7: iti caTula cATupaTU cAru muravairiNO rAdhikAm ati vacana jAtam jayatu padmAvatI ramaNa jayadEva kavi bhAratI bhaNitamiti gItam