Who makes Coseyfire stoves at Lowes

Briggs And Stratton Digital Camera 133200 Users Manual 6328cv

135200 to the manual bb117b1e-eef3-4c72-97f8-59f59ef3f94b

: Briggs-And-Stratton Briggs-And-Stratton-Briggs-And-Stratton-Digital-Camera-133200-Users-Manual-363621 briggs-and-stratton-briggs-and-stratton-digital-camera-133200-users-manual -363621 briggs-and-stratton pdf

Open the PDF directly: View PDF .
Page Count: 76

Briggs & Stratton Corporation
Milwaukee, Wisconsin 53201
www.briggsandstratton.com © Copyright 2000 by Briggs & Stratton CorporationFORM NO. MS-6328-7 / 00
133200, 134200, 135200, 136200, 137200
Operating & Maintenance Instructions
Operating instructions & maintenance instructions
Drifts- ogvedligeholdelsesvejledning
Instrucciones de Mantenimiento & Operación
Instructions for use and maintenance
Ïäçãßåò Ëåéôïõñãßáò & Óõíôñçóçò
Istruzioni per l’uso e la manutenzione
Anvisninger for bruk and vedlikehold
Instruções de operação e de manutenção
Käyttö & Huolto-ohjeet
- Before going to engine components på
¡- ¨henviser til figurerne på indersiden af
- ¡henviser til reservationel / handling på
Skriv din motors model, type and code number her to
Skriv købsdatoen her til senere brug.
Engine component (se fig. ¡)
7 Lyddæmperskjold / lyddæmper
10 Oil GARD®, hvis dette udstyr he assembles
13 Gnistfanger, hvis en sådan er monteret
17 12V elstarter, hvis et sådant system is mounted
Advarselssymboler og-forklaringer
International symbols and forklaringer
* Briggs & Strattonerikkeialletilfældebekendtmeddetredskab, somdennemotoranvendestil.Somfølgeheraferdetvigtigt, atdulæserogforstårbetjeningsvejledningentildetredskab, som
• Læs hele drifts-og vedligeholdelsesvejledningen OG betjeningsvejledningen til
the redskab, which motor it is mounted on *.
• Undladelseafatfølgevejledningenkanmedførealvorligpersonskadeellerdød.
DRIFTS- OGVEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNINGEN INDEHOLDER
SIKKERHEDSOPLYSNINGER, THE
• Gør dig opmærksom på de farer, who he trained with motor
• Oplyser dig om the risk for skade, the knytter sig til disse farer, og
• Forklarer dig, hvordan you undgår skader eller nedsætter risks for skader.
Advarselssymbolet FARE applies to the outside of the company.
OrdeneFARE, ADVARSELogFORSIGTIGanvendessammenmedadvarselssymboletforatangive, hvorstorlösungenforskadererogomfangetelleralvorenafsådannepersonskader.Desuden
anvendes et faresymbol til at angive the relevant fare type.
FARE is given in a different situation, as may be the case
død eller alvorlig personskade, hvis den ikke
ADVARSEL angiver in a farlig situation, som can
medføredødelleralvorligpersonskade, hvisden
FORSIGTIG angiver in a farlig situation, som kan
medføre alvorlig or moderate personskade,
FORSIGTIG hvor dette anvendes uden advarsels-
symbolet, angiverdetensituation, hvorderkanske
I henhold til amerikansk lovgivning (California)
gøres der opmærksom på, at udstødningsgasserne
fra denne maskine indeholder kræftfremkaldende
stoffer.Diss stoffer can ligeledes medføre foster-
skader and have a negative effect on forplanting
Petrol and petrol lamps
Fire or explosion can be medføre as a preliminary
• Sluk for engines, and for engines køle afi at least
2 minutes, for tankdækslet fjernes.
• Påfyldkunbrændstofudendørsellerpåetstedmed
• Undgåatfyldeformegetbrændstofpåtanken.Fyld
Fill up on approx. 4 cm under the edge of the påfyldnings-
studsen, således at which he plads til, atbrændstoffet
• Petrol should be available in safe conditions from the register
ild, vågeblus, varme and other mulige antændelses-
• Foretag hyppige eftersyn af brændstofslanger,
refueling and tankdækslet including fittingsfor revner and
utætheder. Udskift om nødvendigt.
• Sørg for, at tændrøret, lyddæmperen, tankdækslet
The above air filters are on the plads.
• Tørn ikke motors, når tændrøret he afmonteret.
• Hvis du spilder brændstof, så vent med at start
engines, indtil fueled he fordampet.
• Hvis motors he presses, sættes chokeren i stilling
“OPEN / RUN” and gas regulators in “FAST”,
Preceding motors tornes, indtil the starter.
• Undgå at vippe motors or redskabet, således at
• Brug ikke chokeren tilat standse motors.
• Redskabet shall be transported with TOM brand-
fuel tank or with fuel LUKKET.
OPBEVARING AF PETROL OG REDSKABER MED
• Sørg for, at gasoline and redskaber with fuel i
refuel opbevares i sikker afstand fra fyr, ovne,
vandvarmere and other apparater, hvori der
anvendes vågeblus, including other antændelses-
kilder, since this can antænde petrol lamp.
Start af engines foreign bringer gnister.
Gnister kan antændebrændbare gasarter, the
located sig i nærheden af ​​engines.
This can cause an explosion and fire.
• Motoren må ikke starts, hvis the natural gas eller
• The må ikke apply startvæske på dåse til at
start motors, because they are burnable.
Gnister, sombringes ved et uheld, kan
medføre brand ellerstød.
Start of motors ved et uheld can medføre, at
personer kommer i clamp i redskabets mekanismer,
Legemsdele bliver skåret af eller personer for snitsår.
FØRJUSTERINGELLER REPAIR ENGINES
• Day tændrørskablet af tændrøret, og hold det i
sikker afstand from tændrøret.
• Day minuscablet af batteriet, hvis motors er
udstyret med et electric start system.
• Anvend en godkendt gnisttester.
• Kontrollér aldrig gnisten, når tændrøret er afmonteret.
Motorer udsender kulilte, which he en lugtfri og
Indånding af kulilte can medføre kvalme, besvimelse
• Engines can be started and used.
• Engines must be started and used in hatches
rum. Dette gælderogså, selv om døre and vinduer er
Kørende motorer udvikler varme. Engine dele,
især lyddæmperen, bliver meget varme.
Contact with varme dele kan forårsage al previous
The kan gå ild i brændbart affald som f.eks. blade,
• Lyddæmper, cylinder and køleribber shall be køle af, for
• Fjernbrændbartmateriale, dersamlersigiområdet
omkring lyddæmperen og cylinderen.
• Hvisredskabetanvendespåstedermedskov, græs
Otherwise, the monteres should be a gnistfanger. The
should altid holdes i correctly stood. Overhold altid
local regulator for brug af motorer - især i perioder
med tørke, before he større risk of fire.
Handers, fødder, hår and tøj can sætte sig fasti
redskabets red dele.
Dette can medføre, at legemsdele skæres af, eller
at brugeren for all previous snitsår.
• Redskabet må kun anvendes med all sikkerheds-
• Hold hands and conveyors in the safety stand from the red end
• Langt hår bør bindes op, and smykker and lignende
• Undgå at bæreløstsiddende tøj, tøjmed snore eller
andregenstande, derkansættesigfastiredskabet.
Hurtig tilbagetrækning af startsnoren (tilbageslag)
vil trække hand and arm tilbage mod motors,
faster end you can nå at slippe snoren.
Dette kan medføre, at you brækker poor, for
knoglebrud, blå mærker eller forstrækninger.
• When you start the engine, you should slow down slowly
startsnoren, indtildumærkermodstand, ogderefter
• Sørg for, at all arrangements on redskabet er
udkoblet, dvs. At engines ikke loaded, for you
• Direct notification on delivery notice as f.eks.
skæreknive, skovlhjul, remskiver, kædehjul, osv.
Shall be assembled for assembly.
Anbefalinger vedr. olie (se fig. ©)
Motorer deliveries from Briggs & Stratton uden olie. For
engines start, should the påfyldes oil. Undgå at
Use in selvrensende kvalitetsolie, which he classifies
Som “For Service SF, SG, SH, SJ” or press something for eks.
Briggs & Stratton 30W, delnumber 100005. The må ikke
anvendes særlige additive together med de Anbefalede
olietyper. Bland ikke olie i petrol.
Vælg the correct SAE oil type and fra det viste skema
on the basis of the required starting temperature for others
Bemærk: Syntetisk olie, som er forsynet
med certificeringsmærket ILSACGF-2, API
og API-servicesymbolet (vist til venstre)
med "SJ / CF ENERGY CONSERVING"
eller bedre kvaliteter, all can be applied
temperature. Brug af syntetisk olie
ændrer ikke de påkrævede intervaller
* Luftafkølede motorer bliver varmereend bilmotorer.
Brug af ikke-syntetisk multiviskositetsolie, f.eks.
(5W-30, 10W-30 osv.) Ved temperature over 40 ° F
(4 ° C) vil medføreet olieforbrug, which he higher end
normal. Ved brug af multiviskositetsolie bør olie-
were more controlled hyppigere.
** Hvis the applicable SAE 30-olie ved temperature
below 4 ° C, the medføre can be started
and besides the cylinders that follow the util-
Kontrollér oliestanden (Oliekapacitetener about 0.6 liters).
Attach the motors on a plane flade, and rengør området
omkring oliepåfyldningen .
Fjern oliepinden, and the door to the med en ren klud. Sæt
den i igen, og spænd den til. Day oliepindenud, og
controller oliestanden. Olien bør nå FULL-mærket .
Fjern oliepåfyldningsproppen . Olien børvære fyldt
Hvis påfyldning af olie er påkrævet, tilsættes olien
slows down. Spænd oliepinden or oliepåfyldnings-
proppen godt fast, for engine starts.
Anbefalinger vedr. brændstof
Use, frisk blyzeitstandardbenzin med et octantal
On at least 77. Blyholdig gasoline can be used before this
Kan købes, and blyfribenzin ikke fås. Køb kun brændstof
to 30 days forbrug. Se afsnittet Opbevaring.
Anvend ikke petrol, the indeholder of methanol. Bland
Til beskyttelse af motoren anbefaler vi, at the anvendes
Briggs & Stratton fuel stabilizer, the fås hos
Authorization speech Briggs & Stratton-forhandlere.
Control brændstofestand
Førderfyldesbrændstofpå, scal
Rengør området omkring påfyldningsstudsen, for tank-
Dækslet fjernesfor at fylde brændstof påtanken. Fyld
Refuel up to approx. 15 mm under the edge of the påfyldnings-
studsen, således at which he pladstil, at brændstoffet kan
udvide sig. Undgå omhyggeligt at fylde for meget
ATTACHINGALDRIGHÆNDEROGFØDDER
I NÆRHEDEN AF BEVÆGELIGE DELE P
Use this to start up on the spray nozzle.
Dampe fra startvæsker er fiery.
Redskabet shall also start, opbevaresog påfyldes
brændstof i vandret stilling.
ADVARSEL: OIL GARD®, hvis dette udstyr er monteret,
(se 10 fig. ¡) he rains til at forhindre start af
motors, hvis who he for lidt olie på motors. OIL
GARD®vil ikke i all tilfælde standse motors. Engines
Can beskadiges, hvis oliestanden ikke holdes på correct
level. Dette vil medføre bortfald af guarantees. Control
altid oliestanden, for starting engines.
Hvis motors he udstyret with OIL GARD®, og
There are also motors in the back, advarer and lamp on
motors om, at oliestand he lav. Hvis lamps turn signals,
and motors ikke kan starter stopper and ikke kan
Genstartes, the fyldes ny oil on the engines. The scal
Fyldes olie on helt op til edges on model med
oliepåfyldningsprop eller op til FULL-mærket på
oliepinden. Undgå at fylde for meget olie på.
1.Sæt chokergrebet i stillingen CHOKE eller
Bemærk: Hvis motors ikke starter, fjernesluftfilteret for at
control choker. Chokers should be with hatch .
Hvis dette ikke he tilfældet, følges vejledningen i cut
2.Hvis redskabet er udstyret med et særskilt
separate choker and gas regulator greb, sættes
gas regulators i stillingen FAST .
3.Sætstopgrebet i stillingen ON , hvis et sådant
Tilbageløbsstarter (see fig. £)
Day fat i startsnorens handtag, og træk
slow down, indtil du mærker modstand.
Træk derefter hårdt i startsnoren for at
overvinde compressions, forhindre
tilbageslag and start engines. Gene day
om nødvendigt with chokergrebet in stillingenRUN og
gas regulators i stilling FAST. After the engine starts,
betjenes the med gas regulators i silent ALMOST.
On the motor that it drives with a 12 volt start system,
Drejes nøglen om i stilling START or the trykkes på
starter caps . Gentag om nødvendigt with gas
regulators i breastfeeding FAST. Når motor starter,
betjenes den med grebet i breastfeed FAST.
Bemærk: Hvis redskabsproducenten medleverer et
battery, should be oplades i henhold til redskabs-
producentens Anbefalinger, for the gøres forsøg på at
Bemærk: Anvend korte startsekvenser (15 seconds pr.
min.) for at forlænge starterens levetid. Længerevarende
Torning can delay start motors.
Standsning af motoren (se fig.¤)
Sæt ikke chokergrebet i stillingen CHOKE for at
standing motors. This can be done for motors to the next day
eller beskadige engines. Sæt gas regulators i
stilling IDLE eller SLOW , hvis dette he monteret.
Three more times that I am off or on
stopgrebet stillingen STOP eller OFF .
For at the fore utilsigtet
start should be tændrørørskablet 
day af tændrøret and
forbindes, for the foretages
justering. Hvismotoren he
It is equipped with a battery, the minus cable should be removed from
Adjustment af gas regulator
Fjern luftfilteret (luftfilterets bundplade er ikke vist af
hensyn til overskueligheden). Kabinettets clamp
skrue løsnes på carburators or styrepladen.
Hvis chokergrebet he fjernmonteret, skubbes vinkel-
poor den ene eller den anden vej, indtil den lige
netop rører ved skiven .
Hvis chokergrebet he manuelt betjent, flyttes kabinettet
og cable i pilens retning, indtil det ikke can come
Sæt gas regulators i still FAST. Tilspænd kabinettets
klemskrue. There is an air filter on each side.
Regulatory controls over the factory are still til det maximale
omdrejningstal udenladenning, which he specificeret af red-
skabproducenten. Hvisjustering it is necessary, you should
contacts din autoriseret Briggs & Stratton forhandler.
Sæt gas regulators i still STOP, hvisen sådan er
monteret. Regulator control arms på karburatoren or
Styrepladen Skalvære i god contact with stop contacts.
Undersøg og justér den om nødvendig igen.
Producers af det redskab, hvorpå denne
motor he mounts, angiver det max
omdrejningstal, hvormed motorenskal køre.
OVERSKRID IKKE dette omdrejningstal.
Contact the authorized Briggs & Stratton forhandler
vedr. karburator justering.
Carburators on the motor safe wash emissions
værdier. Air / brændstofblandingen kan ikke justeres.
Indstilling can be foretages på tomgangsstilleskruen.
The regular speech tomgangshastighed erfra factories
indstillet til 1750 omdrej./min.
For the fore-days adjustment after operation, motors should be used
starts and varme op i fem (5) minutter. Mens motors
kører, sættes gas regulators in stilling SLOW. Drej
karburatorens low-gas modgasspjældstoppet, og hold
den i denne stilling, mens tomgangsstilleskruen indstilles,
indtil motors kører med 1100 omdrej./min.
Vedligeholdelse (se fig. ¦§¨)
Se Vedligeholdelse signed. Følg time- eller sæson-
intermittent, old efter hvad der indtræffer først. Hyppigere
eftersyn he nødvendige, hvis engines used under
Day minuscablet af batteriet, hvis motors he udstyret
med et elektrisk start system.
Regular inspections were carried out.
Sørg for, at oliestanden altid he correct. Controller hver
5. drift time or later, for engine starts. Se
Fremdgangsmåden for oliepåfyldning under Anbefalinger
Ski lift after the first 5 timers drift. Skift olie, mens
engines he varm. Påfyld frisk olie afden Anbefalede
Gear reduction, hvis monteret
Fjern oliepåfyldningsproppen og oliestands-
propping . Tap olien af ​​for hver 100.driftstime eller
hver sæson. Ved påfyldning af ny olie hældes SAE 30
olie ned i oliepåfyldningshullet, indtilden løber ad af
control hullet for oil status. Sæt begge propper i igen.
Oliepåfyldningsproppen er forsynet med et åndehul 
and the oven should be installed on the gear box.
Eftersyn af air filter (se fig. §)
Udskift forfilteret , hvis et sådant er monteret, og / eller
cartridges , hvis that he meget snavset eller beskadiget.
1.Løsn skruerne eller fjern knappen. Day later
2.Fjern forfilteret, hvis et sådant er monteret, og
Cartridges forsigtigt for at forhindre snavsiat falde
Forfilteret efterses ved at vaske det i flydende
rengøringsmiddel and vand. Pres det klud.
Gennemvæd det i motorolie. Pres det i en tør, sugende
klud for at fjerne AL OVERSKYDENDE olie.
Cartridges efterses ved at banke the required modes
flat flat. Anvend ikke oliebaserede opløsningsmidler
som f.eks. petroleum, as there is a cartridge valve at
nedbrydes. Anvend ikke trykluft, since dette can
ødelægge cartridges. Oliér ikke cartridges.
3.Sæt patronenog forfilteret, hviset sådant er
4.Sætdækslet på and tilspænd skruerne eller
Vedligeholdelse- fortsat
Tændrørseftersyn (se fig. ¨)
with tændrøret afmonteret.
Brug kun Briggs & Stratton-
gnisttester til at Kontrollere
gnisten. Tørn ALDRIG motors,
når tændrøret he afmonteret. (Hvis motors he prints,
sættes gas regulators istillingen FAST and motors
tørnes, indtil the starter).
Electrode gap børvære0.76mm.
Rens / udskift tændrøret for hver 100 drift timer or en
gang om året, old efter hvad the indtræffer først. The fås
en tændrørsnøgle hos din autoriseret Briggs & Stratton-
Bemærk: I nogle lande kræver den local lovgivning,
at the used støjdæmpet tændrør til at dæmpe
tændingssignaler. Hvis motors oprindeligtvar ud-
Styret with a støjdæmpet tændrør, shall be the same type
Tændrør applied ved udskiftning.
Hold motors ren (se fig.¨)
Fjern aflejringer af græs and avner regularly fra
Engines. Rens fingerskærmen. Sprøjt ikke vand på
Motors for at rengøre denne, there can be forurene
brændstoffet. Rengør med en børste or trykluft.
dæmperen kan forårsage brand.
Following and rens området hver gang
Hold regulatorforbindelser, fjedre and control fri for
Snavs and aflejringer for at sikre en god functions.
Hvis lyddæmperen er udstyret med gnistfangerskærm ,
afmonteres gnistfangerskærmen for hver 50 drift timer
There is also a change in the situation with regard to the future and rensning.
Udskift skærmen, hvis whom he beskadiget.
Rens kølesystemet. Avner and snavs can stop engines
Air cooling system, is also longer tids brug. Det can be
Nødvendigt at rengøre de indvendige køleribber og
Overloader for at the fore overophedning and beskadigelse
af engines. Fjern blæserhuset, og rens det som vist .
Følg de angivne time- eller sæsonintervaller, old efter
hvad der indtræffer først. Bemærk, at hyppigere
eftersyn can be påkrævet under nedennævnte
Hver 5. driftstime or dagligt
DRens området omkring lyddæmperen
For every 25 drift timer or in gear om året
DSkift olie, hvis motors work under stor
loading eller høje air temperature
The air filter and forfilter, hvis et sådant
DEfterse air filter cartridges, hvis the ikke er
For more than 50 drift timers or in gear om året
DRens and efterse gnistfangeren, hvisen sådan
For more than 100 drift timers or in gear om året
DEfterse air filter cartridges, hvis which he mounts
DSkift olie, gear reduction, hvisen sådan er
* Rengør often under støvede forhold or på
steder med meget snavs eller avner i air.
List of original Briggs & Stratton-dele
Briggs & Stratton (eller tilsvarende)
Olie (20 oz.) 100005 .......................
Olie (48 oz.) 100028 .......................
Oliepumpesæt (anvendes together
med almindelig elboremaskine5056 ............
til quick aftapning af olie fra motors).
(30 ml pose til engangbrug) 992030 ...........
(125 ml bottle) 999005E (5041) ...............
Flad air filter cartridge 491588 (5043) .............
Flad air filter cartridge, forfilter491435 .............
Støjdæmpet tændrør802592E ................
Standard tændrør492167 ...................
(ekstra long levetid) 992041 (5062) .............
(to be used on the fleste motorer with “L” -topstykke)
Gnisttester 19368 .........................
Tændrørsnøgle89838 (5023) .................
Gnistfanger 399541 ........................
Motor, which should be available at the end of 30 days, should be
Beskyttes or tømmes for fuel for at the front
Opbygning af gummiaflejringer i fuel systemet og
Til beskyttelse af motoren anbefaler vi, at the anvendes
Briggs & Stratton fuel stabilizer, the fås hos auto
riserede Briggs & Stratton forhandlere. Bland brænd-
fuel stabilizers i petrol i fuel tanks eller i s
separately dark. Lad motors køre et øjeblik, således at
Fuel stabilizers, known as circular carburators.
Motor and fuel can be operated in op til 24 men.
Bemærk: Hvisder ikke used fuel stabilizer,
or hvis engines kører på petrol blandet with alcohol,
f.eks. Gasohol, tappes al brændstof aftanken, prior
engines køres tom for gasoline.
1.Skift olie. Se Olieeftersyn (se fig. © ¦).
2.Afmontértændrøret, and hæld approx. 15 ml motor oil
ned i cylinderen. Sæt tændrøretpå igen, and tørn
motors slow for at fordele olien.
3.Fjern snavs and avner fra cylinderen, topstykkets
ribber, under fingerskærmen and bagved lyd-
4.Opbevar motors på et rent, tørt sted, men IKKE i
nærheden af ​​fyr, ovn eller vandvarmer, som
used vågeblus eller et andetaggregat, the
Contact the authorized Briggs & Stratton forhandler.
Han kan tilbyde dig et udvalg af originale Briggs &
Stratton-reservedele and he udstyret with special
værktøj to eftersyn. Veluddannede mekanikere sørger
for professional service and repairs to all briggs &
Stratton engine. Kun forhandlere, hvis skilte bærer
påscript “Autoriseret Briggs & Stratton”, scal
overholde Briggs & Stratton standardern.
Når du køber redskaber, who he udstyret
med en Briggs & Stratton engine, he you
Guaranteed professional, reliable service from
mere end 30,000 authorisee forhandlere
over hele verden, herunder mere end
3,600, which he used to pay
“Master Service Technicians” included.
Se efter this skilte, hvor Briggs &
Stratton service tilbydes.
You can find the closest autoriserede Briggs &
Stratton-Forhandler ved at besøge vores hjemmeside
påadressen www.briggsandstratton.com or i
telephone sheet under “Motorer, petrol” eller
“Petrol engines”, “Plæneklippere” eller
Bemærk: “Walking fingers” logo and “Yellow Pagest”
he registrerede varemærker i forskellige retsområder.
The illustrerede værkstedshåndbog omfatter “Drifts-
teorier ”, general specifications including details
oplysninger om adjustment, optuning and repair af
1-cylinder 4-stroke Briggs & Stratton engine med
L-topstykker. Order reservedel no. 273172 hos din
Authorization speech Briggs & Stratton forhandler.
Forlang original Briggs & Stratton-reservedele med
before logo stamps påæsken og / eller reservedelen.
Uoriginale reservedele can be given dårligereydelse, og
Brug af sådanne dele kan medføre, at guarantees on din
Briggs & Stratton udfører gladly garantireparationer og undskylder for
den ulejlighed, you måtte have.Enhver autoriseret serviceforhandler kan
udføre garantireparationer. De fleste garantireparationer clear
rutinemæssigt, men i grandchildren tilfælde he anmodningerom garantiservice
ikke berettiget. For eksempel dækker garantienikke, hvismotoren he
Blevet beskadiget as follows af misbrug, lack of rutinemæssig
vedligeholdelse, forkert forsendelse, håndtering, oplagring eller
montering. Tilsvarende gælder guarantees ikke, hvis serienummeret på
motors he blevet fjernet, eller hvis motors he blevet ændret eller
Hvis en customer ikkeer enig i serviceforhandlerens afgørelse, vil der
Bliver foretaget en undersøgelse for at afgøre, hvorvidt guarantees
he gældende. Bed din serviceforhandler om at indsende all
Relevant options to respond to a distributor or distributor
factories. Hvis distributors or factory finder, at kravet er
berettiget, godtgøre's customers fuldt ud for all de dele he
defective. For at and gå misforeståelser mellem customer og
For further information, he will not hesitate to contact us
motorsvigt, the ikke he omfatts af guarantees.
Ligesom old and mekanisk udstyr shall motor separate later
Regularly and udskiftes for at yde det optimal. Guarantees
omfatter ikke reparationsarbejde, hvis normal brug har opbrugt
levetiden for en del eller engines.
Utilstrækkelig vedligeholdelse:
En motors levetid afhænger af de forhold, the anvendes under, og
af, om den vedligeholdes correct. Ved visse anvendelsesformål,
såsom på fræsere, pumper and rotorplæneklippere, udsættes
motorenofteforstøvellerskidt, somkanforårsage, hvaddersynes
At a time when there is no need for tides. Sådan slitage, who he forårsaget af
Skidt, støv, slibestøv from tændrørsrensning or other slibende
Material, the carrier in the engines on the basis of utilstrækkelig
vedligeholdelse, he ikke omfatts af guarantees.
Denne garanti dækker alene motor-related materiale- og / eller
Foreign stillingsfejl and ikke udskiftning ellertilbagebetaling for det
redskab, hvorpå motoren måtte være mounted. Guarantees om-
Fatter brighter ikke reparationer, which he needed as follows:
1. PROBLEM FORÅRSAGET AF DELE, THE IKKE ER
ORIGINAL BRIGGS & STRATTON RESERVEDELS.
2. Styregrebellerinstallationerpåredskabet, derskalforhindre